closeTerug naar inventaris

Transcriptie

5

Den Gouverneur met zijn komst in de

Provintie en tot het Gezag, een te gerin„

„gen voorraad van Rijst bevonden hebben„

„de heeft dit hem aangezet tot de aanha„

„ling deswegen bij zijn secrete Brief van

den 16: September 1786:, waar op de Edele

Hoge Indiasche Regeering, Conform het

antwoort bij gerespecteerde secrete Letteren

van den 31: December deszelfden Iaars

§ 8. Drie scheepen gezonden hebben in de

hope om in der tijd van dien swaren last

ontheven te kunnen worden; op het welke den

Gouverneur Gerescribeert hebbende bij zijn

Secrete van den 17. September 1787: § 2. en 3.

wij ons daar aan, en ook aan het eerbiedig

antwoord op § 18. van uwel Edele Hoog Agt„

„bare Gerespecteerde Missive in dato 18. No„

„vember A:o 1784. G'insereert bij onze Advisen

van den 31: Julij A:o 1786: kunnen refereeren;

hoewel wij vermenen empassant te mogen

aanhalen, dat de dit Jaar weeder herwaards

gepasjecteerde

37.

36

107

Extract Patriasche

Generaale Missive Geschreeven door

de Hoog Edele Heeren Seeventhie„

„nen in Neederland aan Hunne Hoog

Edelheeden den Gouverneur Generaal

en de Raaden van Jndie te Ba„

tavia en gedateerd: Amsterdam.

den 12 December 1786. alwaar onder

anderen Staat.

uw uithoofden van den Eisch der Mi„

„nisters van

Banda van 900. Lasten Rijstge„

„noodzaakt zijnde geweest naer dat Gouver„

„nement wel drie scheepen te zenden,

moeten wij ons op dit stuk gedraagen

aan het reeds verhandelde hier voor §5:

als meede aan het geschreevene bij den

Generaalen brief van den Iaare 1783.

§ 35.

Met op zigt tot de uitgeleverde Ladin„

„gen van die scheepen bij deezelver te rug

komst aan de Hoofdplaats door uE: in

der zelver Brieven aan ons, als meede in

die aan de Ministers Geene aanhalingen

zijnde gedaan van eenigen minwigten op

de aangebragte specerijen; onderstellen.

wrij,