closeTerug naar inventaris

Transcriptie

8

1

45

108

Commissien, Waar meede de Lieutenant

Swijghard /: zo als uE: bij der zelver

antwoord op onze Generaale missiven:

van den Iaare 1783. ons thans berig„

„ten :/ door den Gouverneur Seidelman

den 25: Iulij 1781. is belast geworden, niet.

zonder grond te kunnen afneemen, dat 'er

by gemelde Gouverneur vermoedens hebben

plaats Gehad weegens smokkelhandelen

diefstallen, die 'er onderweg op de schee„

„ppen omtrend de specerijen zonder ge„

„pleegd worden.

Wij kunnen egter over den inhoud van

die Jnstructie niet bepaaldelijk oordeelen

om dat wij dezelve onder de secrete

Papieren van het Jaar 1781: of: schoon

het teegendeel bij uE: is ondersteld, niet ont„

„fangen hebben, dan het geen daar om„

„trend bij uwe advisen van den 27. October

1784. is aangeteekent, toont, Gelijk wij zoo

eeven te kennen gaaven vrij klaar, dat

de Oorzaaken van de onderwigten, die

men thans zoo dikmaalen bij de uitlee„

„tering te Batavia op de specerijen

ontdekt, somtijds moeten gesagt worden

ook elders dan ter plaatse, Waar die

specerijen zijn afgescheept: wij twijffelen

dus