closeTerug naar inventaris

Transcriptie

§.

tot de specerij Plantagie word de nauwste

zorger besteed, de daargetijden blijven

den Iongen Boom aller voordeligst:, en ter

Vermeiding van langweilige herhalen ge„

„dragen wij ons eerbiedig aan de sedert geda„

„ne en weder aftegane Beschrijvingen om„

„trent dezen. mitsgaders

even zo ten belange van het verder voortgebrag„

„te door uwel Edele Hoog Agtbaren tot

§ 50. in clusive.

41

dus niet, of het zelve zal door UE: worden

in ’t oog Gehouden, terwijl eene nadere ont„

„wikkeling van de reedenen die den Gou„

„verneur Seidelman bewogen hadden,

om den Lieutenant Mijghard van

zodanigen Commissen te voorzien, als

door uE: is gemeld, veelligt leiden zouden

tot na spooringen en ontdekkingen, die

in deezen van Groot nut zouden kunnen

zijn

Ons voldaan houdende met de ophelderin„

„gen, welke door uE: zijn gegeeven ter aan„

„wijzing van het geene derzelver meening is

geweest met aan ons ter beoordeeling over te

laaten de Stelling van den Gouverneur

Seidelman dat het land zoo slegt zijn„

„de als thans, de Maatschappij nog weleens

zo veelwaardig is bij onzen Generaalen

Brief van den Jaare 1783.§ 33. breeder Ver„

meld: zagen mij voorts met genoegen dat

niet tegenstaande eene langduurigen hitte

en droogte aan de Vrugten der Nooten

boomen veel schade toegebragt, en men

voor eene verdorving der boomen gevaeest

had, dezelve echter door de seedert Ge„

„vallene Reegens weeder verfribt, en met een

vrij aanzienlijk getal van 26275. stuks in

soort vermeerdert waaren.

§42.