closeTerug naar inventaris

Transcriptie

op § 51: van de geciteerde generale missive

van uwel Edele Hoog Agtbare van den 18:

November A:o 1784, mitsgaders nader bij het

andwoord op 561: van tocc Derzelver Gerespec

„tierde Missive van den 5: November A:o 1785:

G'insereert in de Bandase Advisen van

den 25: Julij A:o 1787: en breeder bij de Adersen

zelve, S 38:

zullende verder op de laatst ontfange

§ 55. van uwel Edele Hoog Agtbare Mis„

sive in dato 12. December 1786: door den Gou„

„verneur, na de Ontfange last, aan de Edele

Hoge Indiasche Regeering nadere infor„

„matie worden gesuppediteert.

8

52.

Perkeniers, als uit de Verdere Ban„

„daschen papieren voorgekomen dat de

manier van het aanplanten en onderhou„

den der boomen, zo als die door den Gou„

„verneur is aan de hand gegeeven, en Waar

van Wij bij den Generaalen Brief van

den Iaare 1784. 881. omstandig hebben

Gesprooken, bij voormelde Perkeniers mee

„de goed gekeurd word, terwijl het planten

bij reijen, ook in vroeger dagen schijnt

te hebben plaats gehad, zo dat die manier

veel eer gezegd zou kunnen worden, de

aanplanting op den ouden voet te bren

„gen, dan dat dezelven als iets nieuws

aantemerken zou zijn.

Hoe zeer nu door den Gouverneur Sei„

delman is beweerd, dat uit deeze wijde

van aanplanting voor de Maatschappij

door den tijd Groote voordeelen te behaa

len zouden zijn; dog dat voor den

Perkenier zelve die voor deelen zeer weij„

„nig zouden weezen in eevenreedigheid 2

de kosten en den arbeid, zo kunnen w

egter dit laatste Geensints toestemmen.

dewijl het naar ons inzien staijd met

Vroegere berichten van den Gouverneur,

„gens Welke de plantagien op de voorzeide

wijzen wordende aangelegt, als dan w

Veertig

a