closeTerug naar inventaris

Transcriptie

dragen ons in dezen eerbiedig aan het

oord op § 77: en Volgende van uwel Edele

„. Agtbare meer geciteerde missive van

5: November 1785: mitsgaders aan

eden te doene beschrijving

69

117

en gereedheid Geweest, maar boven dien

met veele aanmeikelijken abuizen ver„

„vreld: bevonden zijn.

En ’t is alleen in die verwagting, dat vrij

ons voor ditmaal laaten welgevallen

de bloote aanbeveeling van meerderen ie„

ver en nauwkeurigheid voor het toekomen,

„den zullende ingeval daar aan niet voldaan

wierd, als dan op een veel kragtiger wijze tee„

„gen dergelijken nalatigheid moeten voorzen:

worden.

Het Gouvernement in 1782/3: in vergelij„

„king teegen het voorigen Boekjaar

maar ƒ 2000: le vooren geraakt zijnden,

hebben uE: te: regt aangemerkt, dat zulx

weijnig zeggen wilden.

Dan bij gebrek van Verscheide brieven en

papieren hier over in het bijzonder niet kun„

„nende oordeelen, moeten wij ons gedraagen

aan uwen verwagting dat, nadien de las„

„ten voornaamlijk bij overweeging van het

zirakke guarnisoen veel te hoog liepen de

Ministers over zulx tot eene behoorlijken

verminderen van dezelve hunne poogingen

zouden aanwenden.

En Wij kunnen dezelve Ministers niet

sterk genoeg op Wekken, om al wat op

eene