closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1

men heeft het Corps Sipail dat bij na twee

maal het Verband hieft uitgedient, en de

Europese Militairen en Zeevarender die na

hun Verlossing gestaan hebben weder tot

Verblijf g'animeert, om bij de zorge van

Hun Hoog Edelens, alles te doen wat men

can, daar dezelve nog verre beneden de be„

„paling blijven.

8

eene Gepaste wijzen kan geschieden, toe„

te brengen ten einden die Verwagting door

de uitkomst bevestigd worden.

Het Guarnisoen volgens het Geen wij

70

daar van bij des Gouverneurs aparte mis„

„siven van den 25: April 1784: hebben aan

geteekend gevonden maar sterk zijnde Geweest

602: koppen, de Sipaijers en Inlandsche Na

kiniers daer onder nog begreepen en dus vol„

gens de opgaaven van gemelde Gouverneur

wel 198: koppen minder dan de bepaaling

in Vreedes tijd meede brengt, twijffelen

wij niet of UE: zullen ingevolgen van der„

zelver voorneemen booven de 60 militairen

naar dit Gouvernement door UE: ter ver„

sterking gezonden; nog zo veel meerder mi

litairen in Zeevaarenden de Ministers

hebben doen toekoomen, als aan uE: na

de

bekoomen Ontzet uit Neederland moog

„lijk zal zijn Geweest ter voldoening aanfa

1

der Ministers verzoek om 100. Milito

„ren 60: Zeevaarenden en 10: Arthillerister

de

Voornoemde Gouverneur aan uE: vertoof z

71.

6r

hebbende, dat in plaats van de bepaalde

17

quantiteijt van 80000: lb een Voorraad van

tusschen de 50: a: 60000: lb. buskruid

voor dit Gouvernement Genoeg Zaem 24

weezen