closeTerug naar inventaris

Transcriptie

lita

ster

lo

Jaem

weezen,

vol„

2t

8

Op de begeerte en Ontfange ordre van de Edele

Hege Indiasche Regeering om dezen of

aangaande den Voorraad van Buskruit

en Rijst in A:o 1779. te suppediteeren de

voldoende elucidatie die door langdurige ziek„

te en het daar op gevolgd overleeden van

den Heer Gouverneur Krdelman is agter

gebleven, Vertonen wij ten dien einde bij de„

zen dat in A:o 1777: het schip Blijswijk

op de herwaarts reise Verongelukt is, zoda„

nig niet aangebragt zijn 270: Coijangs Rijst

en 1700. lb Buskruit, en in A:o 1778: van hier

niet meer zijn G'eischt als 800: Coijangs Rchipt

die ook in het voorjaar 1779. Compleet ont„

fangen zijn, en men presumeeren moet dat

er geen meer Rijst gevraagt is uit noodzake„

lijkheit om eenige ruimte uittewinnen voor

de Houtwerken die toem te zeer benodigt

waren ter reparatie der defecten aan de Ge„

bouwen, daar ook de felle orkaan in April

1778: dus kort te voren zijn rampen had

de afgilevert; dat 'er Vervolgens onder ult=o

Augustus 1779: aanhanden geweest is

094. Lasten Rijst een aan zienlijk Restant,

benevens

72

118

weezen, Vertrouwen wij, dat desselvs be„

„grooting op goede Gronden zal hebben

berust, en dat, om die reeden ook door

UE: Geene Zwaarigheid is Gemaakt, om

dien voorraad voor het toekomende op 60000:

lb te bepaalen.

Over het antwoord der Ministers, op de

52. paragraaf van Onzen Generaalen

7„

brief van den Iaaren 1781: kunnen

wij, om reedene van de meermalen aan„

gehaalden: ontstentenis van inkomende

brieven niet oordeelen en over zulx nieten

beslissen, of de Ministers welgevat a

74„

hebben onze aanmerkingen over den

gebrekkingen voorraad van kruijd, en rijst e

ten deezen Gouvernemente in 1779. bij uwen

advesen van den 31:' xber: 1784: aange„

haald.

UE: zullen echter uit voormelde onzen„

brief van 1781: hebben kunnen opmaken,

dat wij voorzeiden onze aanmerkingen

zoo hadden ingericht, dat dezelven inzon„

„derheid door UE: kunnen worden beantwoord,

gelijk dezelve ook /:immers voor zoo

veel de rijst aangaat:/ in dat licht

door UE: schijnen beschouwd te zijn,

bij derzelver advisen van den 12: Julij

1783.

Wij

27