closeTerug naar inventaris

Transcriptie

benevens 68699. Ponden Buskruit, du

meer dan den Heer Gouverneur Seidel„

„man seedert heeft toerijkende G'oor„

„deelt.

8

hier van word de baede aanhaling gedaan

bij Bandase Advisen Van den 31: Julij.

1786: § 71: en volgende, en nader bij die

van den 25 Julij 1787: § 80: en met deze

aanwijzing verzoeken wij eerbiedig te mo„

gen volstaan.

1

Wij zullen als nu het nader ant„

„woord, ’t Geen uE: omtrend het een en

ander van de Ministers gevorderd

hebben verwachten.

Wij hebben alzints gepast gevonden

73.

uwen Voorziening met de Ministers

der vier oostersche Gouvernementen te ge„

„lasten, om bij gebrek van deeze of geene

behoeftens, elkandere daar meede naar Ver„

„mogen te Gerieven, het welk zeeker„

„lijk tot voorkoming zal kunnen dienen

van duuren inkoopen.

de beschrijving, die de Ministers het

74

„ben gedaan van de slegte gesteldhee

van de Grond, Waar op het Hospitaal.

is gebouwd, Geeft tot ons Leedweezen ver

stap om te Vreezen dat van weinig

vrugt zullen kunnen zijnde verbeete,

„ringen, die men aan het zelve zal

willen doen.

Wij zwijgen van de laage legging van

dat Gebouw als zijnde de platte grond

van buiten veel hooger dan het ha„

pitaal zelven; Wij moeten derzelven

hoopen, dat men zich in staat zal kur

„nen vinden, om met de Vereischte her

„de den Stand en Gesteldheid van het

voornoemd