closeTerug naar inventaris

Transcriptie

voren: Geciteerde drie scheepen; en van de dipectie der over Sapa

refert aan vorige brieven

omtrent de peche van de

„roua en Bima vertrokkene scheepen, de Friton met de spece„

Puiton en het Lam.

„rijen van het eerste Gewas en het Lam geballast, en het met het

eerste verzondene, aan onze eerbiedige van den 28: en 30: Maij Jongst

„leeden, in hope, dat de gemelde twee bodems reeds behouden de

Bataviasche Rheede zullen hebben bereikt, en laten, tans

Hoolwerff gaat over Javaterug het schip Hoolwerff over Java te rug keeren, met de specerijen

van het Nagewas, in een appart: stok geborgen en verzoguld, on„

„der nederige dankzegging voor de zorgdragendheid uwer Hoog

Edelens in de herwaarts zending van gedagte drie kielen over

Java, met de niet te ontberene Benodigdheeden, en met oodmos

§ 19

dig verzoek, om voor het aanstaande Iaar wederom met

verzoek om drie volladene

scheepen

Drie volladene scheepen te mogen worden voorzien, vermits

die niet wel zullen kunnen of mogen worden gemenageert ge„

„lijk de Beschrijving de reden hier van zal vertonen, ten einde in

de Huishouding in een staat te geraaken, die dezelve vereischt

1 11:

Omtrent het de Ambonsche Chialoup Batavias Welvaren

Communicatie van het tot

der Chaloup Batavias

overgekomen lot, zijn alhier bij na dezelfde berigten, die uwe

welvaren

Hoog Edelens ons hebben gelieven te Communiceeren, ontfangen,

die egter, met de nadere van den Cerammers bekomen tijding,

zodanig, of in zo verre, verschillen, dat dezelve omtrent sal„

„lawattij gestrand, de Europeesen van ziektens gestorven en de

de Javanen: aldaar nog in weezen zouden zijn Wij hebben:

zulks de Ambonsche Ministers niet allien bedeeld, maar

ook, bedagt geweest zijnde op de nadere informatien dien„

„aangaande,

de