closeTerug naar inventaris

Transcriptie

en

it

et

de

120

„aangaande, een Moorsch Burger afgezonden naar de Pa„

„poesche kusten, dog die alhier Geretourneert is, zonder iets

daar van te Vernemen, en dus zeker die plaats te verre gemist

moet hebben, weshalven wij die informatien zullen vervatten.

het Chaloupje de Jonge Jan

Voor het Gunstig passeeren van den Inkoop van het Chialoup

is van veel dienst

„je de Jonge Jan, voor Rijks d:s 2450.—., het welk van veel dienst

is en een geduurig nuttig emploi vind naar de buiten Eilanden,

„betuigen wij onzen nederigen dank, zo wel als voor het ont„

„zet met de op den p=mo Februarij deezes Iaars gearri„

„veerde bekwaame Pantjalling de Oppas, en de ons tevens

§13

toegedagte zeil- en Roeij=boot„ het eerstgemelde Vaartuig dat

evinding van de pantjalling

de oppas.

op Samarang, volgens der Ministers: brief van den 7: Ja„

„nuarij h: a:, van een Giek, eenige Klampen, en Bram

chaa en een kluiver boom, voor de aangerekende ƒ29. 5.—

is Voorzien Geworden is bij visitatie alhier nieuw, hegt, sterk„

en zonder naamwaardige uiterlijke Gebreeken bevonden naar

het aangetekende ter Resolutie van den 18. april laatstlee„

1: 1.4.

„den, dan het laatste is, volgens het bedeelde door de Javasche

de Zeil en Roeij boot is niet

opgedaagd

Ministers, eerst bij of omtrent het Rif van Sedarij ver„

„mist, en opgezogt zijnde, sedert, of in het begin van Janua„

„rij op Sourabaija, om Drinkwater intenemen, aangeweest, en

daar van nader niets hier vernomen.

1 p5

Daar en tegen zijn de twee Hoop Schouwen, die in anno 1786. op

te sloop schouwen zijn ontfangen

Java zijn agtergebleven, Iongst van daar ontfangen, behalven

eenige Planken enz: en het ijzer werk, dat in de gemelde

Boot afgescheept en weder agtergebleeven is, en dus moet

daar

—.