closeTerug naar inventaris

Transcriptie

116

dankzegging voor de toe„

„gedagte Chaloup manado

§ 17

berigt nopens de te kort„

„koming op de Specerij

ladingen.

daar uit eerst Een schouw in order worden gebragt

Wij bedanken uwe Hoog Edelens ook oodmoedig voor de ons

toegedagte Ternaatsche Chaloup Manabo, en het aangeschree„

„vene dien aangaande aan de Ministers, ter herwaarts zon„

„ding van dat Kieltje, bij aldien hun E: het zelve niet mogten

nodig hebben.

Ten op zigte der ons gecommuniceerde aanzienlijke te kortko„

ming op de in den gepasseerden Jare ter Hoofdplaatse aangebragte

specerij-ladingen en de geringe Constitutie der Noten, moeten

wij nedrigst betuigen, dat het ons niet minder dan uwe Hoog

Edelens onaangenaam is, zulks te moeten vernemen, en wij

dien aangaande geen ander narigt weeten te geven, als dat voor

de presente weinige specerijen hier bijzondere en de nauwste

zorge in agt genomen word, en den Eersten Pekenaar ten

dien einde de Perken bezoekt; van de Noten in de Rook

Combuisen in spectie neemd en geduurende deuzelfk Tmeeja

rig Bestier telkens te P=lo Aij, te zamen met den twee

„den Sekenaar, als gewezen Hoofd aldaar, dit werk verrigt

heeft, en eerstgemelde te Neira, mitsgaders de laatste te

Poelo Bij bij de kalking der Noten in persoon present

zijn Geweest zo mede, dat des specerijen niet alleen, naar de vo„

volle betuiging, wel geconditioneert en met een goed gewigt

ontfangen zijn, en deswegen door niemand hier eenige Swa:

„righeid is gemaakt, maar den Capitain van het schijp het Laam

Jan Boks, wiens lading de aanmerkelijkste te kort komist

heeft afgeleverd, Jongst, bij zijne te rugkomst alhier, dit ge„

„tuigenis