closeTerug naar inventaris

Transcriptie

ƒ 20

dat de scheeps overheeden voor

de gesteldheid der hout

„werken moeten in staan

vertrekt tot nadigt

321

ook het verstaekken van

2/nr gage aan de Chineesen„

§ 22

Rapporten van de diepteeding

der scheepen.

dat daar omtrent het nazoek gedaan zijnde geen voetspoor

gevonden is nog niemand eenige kennisse draagd, dat immer

een douceur voor het binnen lootsen van Scheepen aan een

Equipagie Op zigter of ander Comp:s Dienaar is uijtgerijkt

wordende eenlijk gezegd, dat in een enkeld geval, toen 'er Geen

bekwaam Comp:s Dienaar aanhanden was, tot deeze dien„

sten een Burger van Poelo Nij GeEmploieert en door wijlen

den Heer Gouverneur Seidelman particulier daar voor b

„loond is, Gelijk nu laatst den Eersten Tekenaar toen het derde

schip Arriveerde, in de vreugde dat hij zig gebragt zag buiten a

grootste bekommering, den Lieutenant ter zee Leendert

Dijkhuijsen een present van Contanten heeft toegedeeld.

Van het onder de Bijlagen ontfangen Extract uit de resolt

re Besoigne, gehouden over Ceilon op den 12. April 1787:, houd„

„de informatie, dat de scheeps Overheeden voor de goede gesteldd

der door hun ingenomen en naar elders vervoerd wordende

Houtwerken verantwoordelijk zullen worden: Gehouden,

„dien zij daar voor getekend hebben, is Copia afgelangd aande

Negotie Bedienden, Om te strekken tot hun narigt

Ook houden wij ons geinformeert van uwer Hoog Edelens be

sluit, ter voor uit verstrekking van twee maanden Gaged„

de Chineesche Zeevarenden, Wanneer ze op Sogten gaan; en

Wij zullen daar op bij de verstrekking attent zijn

Onder de Bijlagen hebben wij de eer uwe Hoog Edelens aar

„tebieden de ingekomene Rapporten van het dieptreeden.

scheepen, het Lam, de Titon en Hoolwerff bij hunne a

komst