closeTerug naar inventaris

Transcriptie

ns

reden

unne

komst

122

komst hier ter heede, en van derzelver Htitagien, die

wel en zonder belemmering van Particuliere Goederen be„

1: 25

vonden zijn; zo mede het Berigt van gecomitteerde Leden

en berigt nopens de visitatie

uit den Raad van Justitie, die ter ordre, van den Eersten

van het schip ’t Lam:

bekenaar, ten overstaan van den pro interim Fiscaal, heb„

„ben Gevisiteert het over Bima Vertrokken schip het Lam„

en Gepeild de vaten en fusten, om te ontdekken, of 'er ook

eenige specerijen in het zelve geborgen waren, dan weswegen

§ 24

niets is ontmoet; En wij gedragen ons wegens het verstrekte

refert omtrent de Trton

aan gage voor de Scheepelingen van de Triton en het Lam,

en het zam aan de geleide

brieven.

als meede wegens de herstelling eeniger Geringe Gebreeken

aan laatst gem: Bodem, mitsgaders de Bevindinge der uit„

„geleeverde Ladingen van beide die kielen, aan het Genoteerde

bij onze daar mede afgegane Geleede Brieven van den 28. en

30. Maij L: L: wordende de Bevindingen der Ladingen

boven dien G'insereert gevonden in de Resolutien van den

20. dier maand.

§ 25

terwijl op het Verzoek van den Capitain lieutenant en Ge„

verstrekkingen en reparati

„zaghebber van het schip Hoolwerff, aan de zeevarenden

van Hoofwerff

van dien Bodem Twee en maanden Gage zijn verstrekt,

met een maand Randgoen voor dezelve daar den Voorraad: voor

de reise niet toerijken zoude, en aan dien kiel eenige reparatien

gedaan zijn, het welke hier na verder aanhaling vinden zal„

1:26

Den Hoofd administrateur, 's Gravezande, heeft ons, in

berigt wegens te min bevon„

dene goederen op de pant„

voldoening aan het besluit van den 11: Februarij deezes

Jalling de oppas

Jaars, bij een Schriftelijk Berigt ter kennisse gebragt, dat

denzelven.