closeTerug naar inventaris

Transcriptie

A

door

in

P het

schip

123

schip het Lam weder vertrokken was

Wij kunnen, door het Gemis van de aanrekening die mogelijk

onder de dupp=l Papieren agtergebleven is, voor eerst niets an„

ders doen, als zulks mits deezen in eerbied te brengen onder het

oog van uwe Hoog Edelens te meer, daar de niet bevondene

Agt: Metalene Draijbassen en aanmerkelijke somma zullen

uitmaken, onder aanbieding tevens van het voormelde Be„

rigt den ontfangen origineelen Jnventaris, en de door agt

§ 21

scheepelingen van voorsz: Pantjalling Verleende en met Eede ge„

rklaring: hoedanig dat

sterkte secretarieele Verklaring, volgens dewelke dat kultje laatst

eltje is gemonteert geweest

is gemonteert geweest met

Agt: p:s ijzere Canons van 3: lb: Calieber, en

Vier _-o Bassen

1. _=o, zonder Metale Bassen,

en door meergem: Reinierszen, toen: ter Bataviasche„

Rheede met een Vaartuig diverse goederen aan boord van gem:

Pantjalling wierden gebragt, aan den Gezag hebber zoude

te kennen gegeven zijn, dat het rondscherp naar de Ordonnan„

sie manqueerde, dog door deezen was Geantwoord, dat hij op de

Equipagie Werff niet meerder had Ontfangen.

1 28

Jntusschen hebben wij den Jnventaris van meerm: Pantjalling

dies Jnventaris is van het

ontheft van zodanige daar toe mede gegevene en geduurende

verbruikte ontheft.

de riise, op dewelke dezelve veel geleeden heeft, verbruikte

benodigdheeden tot reparatie van Tuig, zeilen enz:, als bij

het voorsz: Berigt worden aangeweezen en na de komste

alhier van dat vaartuig opgegeven zijn

129

Het op zigt tot de uitgeleverde Ladingen betuigen wij uwe

de Vloersteenen zyn dit maal

minder stuk en kend bevonden

Hoog Edelens nederig dank voor de gestelde order tegen het

aan