closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1.49

er aanschouw van het spec„

ij gewas is reeds vertoond.

§ r

ten olij word afgezonden

131

minsten van de Foelij, dat zij egter gezamentlijk de beloften

gedaan hebben, om te zullen arbeiden en zorgen in de Landen, ten

einde, waren het mogelijk, met de Plantagien meer spoedig voor

uittegeraken, en dat zij de vrugten zorg vuldig verzamelen en hoe ge„

„ring ook, aan de Comp: naar de begeerte, leveren zullen wij hebben

ons met dat berigt voldaan, en daar van tot een verdere attentie op

de Perken te Celamme de voormelde aantekening gehouden, en gevolge„

„lijk voor eerst beruit in de door de Perkeniers gedane beloften, en inde

ernstige reCommandatie en bedrijgingen, die de gecommitteerdens

aan dezelve hebben gedaan en door de Gouverneur zelve nog neder

zullen gedaan worden.

Den aanschouw van het swakker Specerij Guwas, waar omtrent

uwe Hoog Edelens Gelieven te remarqueeren, dat zulks Gantsch

niet Overeenkomt nog voldoet aan de Goede Verwagting, waar mede

Hoog Dezelve zig hadden mogen Vlijen, is met weinig woorden in

zijn eigentlijk ligt vertoond bij onze eerbiedige van den 25: Iulij

Ao p=o, onder § 41., terwijl een Gezegend accres van aanzienlijke Jnza„

„men de hertelijk Verlangende hope moet blijven op 's Hemels gunst,

tot terughouding van 's lands rampen, op dat de Ionge Boom met

zijn toenemende Vrugt, datr toe de overgebleevene oude eerlang meer

en meer zal kunnen ondersteunen.

Conform: uwe Hoog Edelens Gevenereerde Order, Continueeren wij

met het laten slaan van Olij uit de Gebroken en wormsteekig

bevonden wordende Noten, met een naauwe bepaling aan de

Geven ernstige Verzekeringen, dat men daar toe geene andere

emploieert, als die wezenlijk dusdanig bevonden worden,

dat tot stof zouden vergaan, eer zij te Batavia konden worden aangebragt

Gelijk uit de Laatste Partij tot 2318. lb stukkende en met

half: geld betaalde, mitsgaders uit de Goede parthij Gegarbu„

„leerde Geinfecteerde Noten wederom olij geslagen is, die heden

afgezonden word.

§51 Ook hebben wij, ingevolge uwe Hoog: Edelens Gunstige Qualifi„

„catie