closeTerug naar inventaris

Transcriptie

de onkosten van het perk„Catie, op het Comptoir Generaal laten afboeken de Onkosten van het

bejouw zijn afgeboekt.

Comp:s wegen beheerd wordende Perk Bejauw die sedert den inkoop van zelve ie

A:o 1755. successive Geaccresseert en voortgedragen zijn, en het Perk

met zijn inkoops bedragen, tot 12000. ld:s laten voortlopen, terwijl wij

uwe Hoog Edelens voor de Concessie ootmoedig bedanken en van het Geen

verder aan het Gemelde Perk Comp:s wegen word bekostigd Jaar„

„lijks als na usantie een specificque op gave zullen doen.

De Onder de Bijlagen Ontfangen Copia eener Memorie, wegens

112

de ontfangen Memarie

examinatie en bevinding in Neederland van de bij de Heeren

nopens de bevinding de

der specerijen diend tot parigt

Meesters Successive met onderscheidene scheepen Ontfange Ntote

en Foelij, ook van de met de scheepen ’t Loo t Zeepaard en de wij„

„nanda Luberta ter preuve afgezondene Noten, drie Sakjes men

netjes loten en toten indoppen, laten wij tot schuldig narigt dieneen

§53

En aan de order om uw Hoog Edelens nadere informatie te suppedi„

de bedenkingen over het

„teeren, Omtrent de door welmelde Hunne wel Edele Hoog Agtbaare Ge„

aan planten der Noten

bomen enz: vinden reg bij

„maakte bedenkingen, over de manier van het aanplanten en onderhouden der

de aparte letteren.

Noten Bomen, zo als dezelve door wijlen den Heer Gouverneur Seedel„

„man is voorgeslagen ,dlijt zig den Eersten Pekenaar van Wien

uw Hoog Edelens dezelve begeeren, bij zijn apparte letteren van heden.

zijnde van de Residentie op de Zulx wester Eijlanden in het ge„

154

het ontfangen van de zuid

passeerde najaar Ontfangen:

wester Eilanden,

stuks slaven;

9:

lb waven

4200.

kann: Koning.

45

De Iaarlijkse visitatie der specerij Landen door expee

555

zamentrekking der No„

se Gecommitteerdens dit Iaar weder naar Gewoonte

„ten bomen,

verrigt zijnde, volgens de door dezelve deswegen Gediende

an ter resolutie van den 31: der Iongst gepasseerde maand

geinsereerde Rapporten, zal uwe Hoog Edelens, bij de hier onder

„volgende Generaale zamentrekking blijken, dat het getal: de

specerij Bomen sedert de laatste Perk visite vermeerdert is met

40423. p:s

Volgens