closeTerug naar inventaris

Transcriptie

858

middelen van financie

zijn hier niet inteooren

terwijl den Oog st: minder heeft, de Aoten en

Foelij die in het voorlede Jaar met de Particuliere Chaloup

zijn na gezonden, en boven dien nog eenige No„

ten waar van de Foelij heden afge„

scheept is in de Rook Combuijzen moeten blij„

„ven leggen, maar de gewassen te P=lo Aij

staan vrij wel en de hope is in 'Themels Zegen op een be„

„tere Leverantie voor het aanstaande Jaar

onder de Domainen moeten wij eerbiedig melden, dat op't

Bdesluijt uwer Hoog Edelens den 20 September 1787 onze Gedagten

hebben laten gaan over de maatregulen, die men zoude kunnen

„beramen, ter invoering van zodanige middelen van financie,

die buiten merkelijk beswaar voor Dienaaren en Ingezetenen,

en zonder bedugting voor Commatien en nadeelige gevolgen, ter

verbeetering van Comp: bestaan, tot stand te brengen zouden zijn,

maar dat zulke middelen in deeze daar toe Ongeschikte volkplan„

3

„ting het minst kunnen Gevonden worden, hoedanig de Provin„

„tie van een bijzonder aanschouw Gratieus Ontheft is zelfs van

de algemeene Lasten of Jmposten, die dezelver te Swaar

drukken, en dat wij dus voor het tegenwoordige slegts, dog

in zijn Geringheid bekleed met den vollen eisch voor de G’eerde in„

„tentie, kunnen voordragen, het invoeren van een dragelijke Pagt

op de Taphuisen van Arak en Sagueer, die onbepaald en te menighe„

„dig zijnde; schadelijk worden, en het alhier daar toe bij zonder geneegen

gemeen tot een de bauchante Levenswijze opleeden en Lastige moeijt

„lijkheeden