closeTerug naar inventaris

Transcriptie

133

„lijkheeden verwekken, daar als dan de Taphuisen be„

„paald, den Pagter gehouden tot het toezigt en reken„

„schap, dit een nut in de zamenwoning zoude Afleve„

„ren, hoe wel met een Gering en Onaanzienlijk

voordeel voor de Comp:, tot tusschen de Twee en Drie

Honderd Rijksdaalders 'sjaars, of daar Omtrent

15

Hebbende het van de hand Gezette Gestempeld Papier

hiet bedragen der verkogte

Zeguls enz:

in het Gepasseerde Boekjaar 178 6/7. bedragen Rd:s

637. 6.—. blijkens de ter Resolutien van den 1. Novem„

„ber 1787. Geinsereerde Rekening, en den Eik van Ellen„

Maten, en Gerigten rd:s 10. 8. —„ welk een en ander naar

Gewoonte is ingenomen ten faveure van 's Lands Jnkomsten.

met den Twintigsten penn: uijt de verkogte wijpotecquen, tot ad:o 176. 3.8.

Omtrent de

1.59

oor de verevering der agter„

Generaale Agterstallen

allen zal worden gezorgd.

kunnen wij uwe Hoog Edelens eerbiedig verze„

„keren, dat wij zo veel mogelijk aan Hoog der„

„zelver. Verwagting voldoen en dus alle vereischte zorg

dragen zullen dat dezelve allengskens worden

Vereerend.

ƒ6 60

Wordende teffens hier onder Geinsereert de door den Hoofd

Memorie der Debiteuren

einferecrt.

administrateur bij het sluijten der laatste Boeken Geformeer„

„se, dog sedert, met eenige ingekomen posten verminderde Me„

„morie van alle zodanige Debiteuren als 'er onder ult:o Aug:s

1787. bij de Bandase Handel Boeken voortlopen, te weten

De