closeTerug naar inventaris

Transcriptie

De Debet Lopende Posten zijn

’t Geene bij ’t Iournaal onder de naam

bekent staat van Diverse Debiteuren

direct aan ’t Comptoir Generaal ter som„

ma van ƒ 403411. 13:— op goede hij potec„

„cenem en sufficante borgtogten uijt gezeth

rd 20 374

en uijt diverse Cap: herkomstig

De weescamer alhier weegens successi„

„ten overgesondene gelden van Batavia,

voor dit Collegie

64500.

De Militaire krijgskast onder de Captij„

Commandant Diesler welk Capitaal in

a:o 178 7/8. aan d'E Comp: zal werden afbetaald

1000

De Posten woekam op aroe wegenst

geen op die post is voortlopende geweest

dog welke nog tot nader dispositie en

dies afschrijvinge by de nieuwe Boeken

werd voortgedragen

791

27

De Dispencier Leurs, wegens te

kort bevonden Goederen bij dies admini„

„stratie dus moete werden betaalt

47.

22

De sergeant Damus Vossema wegens

te kort komende 127500. p:s adappen, die be„

442:

taeld moeten werden

de gewesen secretaris Nicolaas kloek, we„

gens ’t aangerekende van Batavia voor

de opene plaetsen en schrijffouten in de brie„

ven en Resolutier van den Iaere 1784. en daar

bij gestelde Boeken ter voldoening in sComp:s

Cassa.

184

De Gewesen meester knegt der smits

Jan Machiel wegens te kort koming bij

overgave zijns administratie onder ult=o

Junij A:o 1786. dat door hem moet werden betaeld

102

19

De stuurman Ian Iansz: wegens te min

uijtgeleverde 750. lb Rijst die betaald moe„

16.

12.

ten werden

Transporteere

21

6

—„

1„

403411

12771

1980.

1566

932

875.

364.

20½

32

13

10

1

15.

3

3.

6

8.

9.

8

8

8.

ƒ537076.

1 8.„„