closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Dij

2

2

P„r Transport

ƒ537076.

1. 8:

Den werffmeester Daniel Schietekat„

„te, weegens zijn te kort komst bij over„

„gave zijn administraties

Ed:

1515

46.

8:

ƒ 3001

12

De Geweesene Meesterknegt der wapen Ca„

„mier J: H: Rietmeijer, wegens te kort ko„

„mende goederen bij overgave zyns admini„

„tratie, ’t welk aen d’E Comp: moet werden

betaeld

1221

8.

40.

2419.

8:

5

De overledene welEd: Agtbaren Heer

Gouverneur Seidelman, wegens ’t nog

de bet lopende aan d’E Comp: dat door de

mevrouwe weduwe moet werde afbe„

staald

7409

23

8.

7.

14670

2„

De Bassaar ’t Geene dezelve wegens

vernieuwde op bouw nog Restant te quaad

loopt in uijt dies eijgen Inkomst weder„

5

word voldaan

470.

930.

19.

De Boekhouders Pieter De haan, Nico„

laas welman, en Jacob Meters wegens

te kort bevonden onbaquaeme goederen

in anno passato

16.

32.

12

3.

1

7.

8.

21054.

De Debrteuren bedragen

ƒ558130.

9.

561

Voor de onder de GeEd zaken gepasseerde Negotiatie

dankbetuiging voor de stant„

„houding der qratificatien

van 7000. rd:s op wissel zonder agio, en de weder herwaarts zen„

„ding van de Gewone 7000. rd:s, mitsgaders de standhouding der

vorige Gratificatien en wijders voor de gunstige voldoening

van den geld Eijsch betuigen wij onzen nederigen dank, zo

wel als voor de approbatie; wegens de tegoed doening aan den

boedel van Wijlen den Heer Gouverneur Slidelman van 1300.

Tonnen kalk van de 3000. Tonnen, waar voor zijn Ed: rekening

was gedebiteert.

en het te goed gedaan aan der

boedel van de Heer 18 Gaande de Raporten van de maandelijksen Opneem der Groote

kidelman

134