closeTerug naar inventaris

Transcriptie

863

den

Een

den

Een

en kleine Geld Cassen de Bijlagen verzeld:

En wij hebben dit Jaar met de Gewone Agio op wissel in Cassa

g’accepteert een somma van Rijxd:s 4033.10. 8., mitsgaders nog

daar voor het

zonder Agio Rlijxd:s 300. —. daaa vaar Elijwd=s

Amsterdamse Queek School tot 's Lands zeedienst en het overi„

te weten van

„p ten behoeve van het Marine School te Samarang,

Eersten Iekenaar, aan de welEdele Gestrenge Heeren Hendrik

van Htoe„

van het

„kum en Iohannes Tiberg als Commissarissen

School

vaderlands Fonds 's Lands zee Dienst en het Marme

300

ad:

te Samarang Groot

van den koopman en P=lo Aijs Hoofd Iohannes Ha„

Isaac

„geman ten behoeve van den Heer Cornelis Domis opper„

koopman en visitateur Generaal der Jndiasche Negotie

37

871

groot.

Boeken

van den onderkoopman en waijers Resident Bartho„

„lameus van de walle op de Heer Fredrik Hendrik

Beijnon Eerste opperkoopman des Casteels Batavia, en

Iohannes Laurens Frisschen Chiruagijn Majoor aan

1000

de kruijtmoten aldaar.

dan evengem: van de walle voor Iohannes

Coning oud Capitain der Burgerij te Batavia

21

8:

2161

Groot

10:0

Somma C: rd:s 4333.

Welk bedragen wij oodmoedig verzoeken dat uwe

Hoog Edelens Gelieven te laten voldoen aan de Honders

der eerste of op de hier bij na de ordre overgaande

Twede wissel Brieven, die van een Memorie zijn

verzeld

de