closeTerug naar inventaris

Transcriptie

135

1 64: dde by Fortificatien en sebouwen

de onder omtrent het aan„

gegeven recommandatie, om, het zij affuijten, het zij Ram„

maken van afuiten enz

diend tot narigt

„paarden, aantemaken van dat Calieber, waar van het Geschutt„

tans meest in Gebruik is, zal ons ter narigt dienen dan wij

moeten daar wij hier toe genoodzaakt zijn eerbiedig kennisse

geven dat de verzogte afuit raderen, die instede van nog eenige

oude Onbequame vereischt worden, niet zijn Ontfangen, en

wij ook Ontrieft zijn gebleeven van de ons toegedagte swal„

„pen van Java die aldaar Schoon ingescheept zijnde, weder ont„

laden hebben moeten worden, om een eerst nood zakelijke ruimte

voor de Rijst te winnen, en wij ons dusdanig voor dit maal moe„

ten behelpen.

165

Het betiigd Ongenoegen, wegens de niet overgezondene Tabellen

het ongenoegen over de niet

over gezondene Tabellen

van het Geschut en de kogels, met een specificque Opgave en aan„

is witke te kennen gegeven

toning van de Gesteldheid der Canons en wat daar toe gehoord, ne„

vens het Ontfangen Rapport wegens den gedanen Opneem der

inweezen zijnde Canons en Ammunitie, mitsgaders der affui„

„ten, hebben wij den Op zig ter der Arthillerij, den Extra ordi„

„nair Lieutenant Ernst Lodewijk Welke, die dieze op gave

heeft gedaan in de verbeelding, dat ze voldoende zoude zijn,

ernstig te kennen gegeven, hoe zeer voor de voldoening aan

de Orders diekwegen grotendeels de hindernisse heeft moeten

uitmaken het gebrek aan Sal stokken, kogelmallen en

Model Tabellen, die hier niet gevonden zijn en dewijl in dit

Iaar eenlijk nog maar zijn ontfangen de Moddelen

tot inrigting der Tabellen, en Coppia eener Memorie tot

Instructie, hoedanig van de Talstok en staale kogel mallen

Gebruik behoord te worden gemaakt, dog niet de laatstgemelde

twee voorname vereischtens, zo gebruiken wij de Vaijheid

uwe