closeTerug naar inventaris

Transcriptie

verzoek om een Talstok

en kogel mallen

166

arthillerij en wapen goede„

„ren zijn niet te veel aan

„handen

§67

bevinding der twee kruit„

huisen

uwe Hoog Edelens i eerbied te verzoeken, om als nog met

de zo eeven Geciteerde Talstok en Staale kogelmallen

voorzien te mogen worden, onder aanbieding intusschen van

de meergevraagde Tabellen van al het Geschut en scherp

waar toe men zig met een oude Palstok en gebreekige

mallen, heeft moeten behelpen met een specificque Opga„

„ve en aantoning van de Gesteldheid der Canons en wat daar

toe gehoord, in hope, dat dezelve aan de G'eerde beveelen

zullen beantwoorden, en daar mede bereikt zal zijn Hoog

derzelver intentie.

Gelijk wij ten aanzien uwer Hoog Edelens Gerespecteerde

Order, ter terug zending voortaan naar de Hoofdplaatse

van de Arthillerijen wapenkam goederen, die alhier te veel aan

handen mogten zijn, Hoog Dezelve onder de Bijlagin Offe ree„

„ren Ede ter Resolutie van den 24. Maij J: L. Gerequireerde en

Iongst ingekomene Consideratien van den p=l opperkoopman

en secunde: 4 Adrianus Anthonij S Gravezande en Hoofd

eer Militie Jan Fredrik Steinert wegens de wapen goederen

mitsgaders van de extra Ord=e Lieutenanto der Authi sterij

Ernst Lodewijk Witke, en Johannes Cornelis de Groot,

Omtrent de Arthillerij Goederen, die ten dien einde expees opge„

„visiteert zijn ten blijke dat de Provintie daar van in

stede van overtollig eerder te weinig voorzien zoude zijn.

voor het betuijgd volkomen genoegen over het vermelde

wegens de tegenwoordige Goede en bekwaame Gesteldheid

van de hermaakte twee kruit= Maguasijnen en de Hospitaliert

woning, zo wel als nopens het Gering getal der Overledenen

in het Hospitaal, Geduurende den tijd van een Jaar, verzekeren

wij onze nederige dankerkentenisse onder Communicatie dat het

Hospitaal„