closeTerug naar inventaris

Transcriptie

baandestigtinge aan de andere zijde wierd gecauseerd, zo dat hij

niet dan met angst volle bekommering zo voor zijne gezondheid

en schade, als voor zijne Studie daar in langer zoude durven

D

wonen, met verzoek uit dien hoofde, naar het voorbeeld van

zijn Predecesseur, dat hij met een andere woning voorzien,

Ct

of, bij gebrek van die, hem met ordinaire Huishuur geld toeg„

„voegd mogte worden: En het bij gebragte door zijn Eerw:, dat

zijne Comp:s woning Ongeschikt is en een Gevaarlijke stand

heeft; door Ons ten vollen erkent zijnde, hebben wij daar

den Gouverneur Onder anderen ook dit zijne sicaete, aan uw

uwe Hoog Edelens hadde vertoond, en op de qualificatie, tot de

afbrake van dat zelfde gebouw hoopte, denzelven toegestaan

daar uit te vertrekken, en de Gewoone Huishuur van Tien Rijxs„

Ef: Smaands toegevoegd

§ 69

Den Gouverneur heeft ter sessie van den 18. April Laatstleeden

Dispositie nopens de afbrake

niet: alleen inkennisse gebragt, hoe dat zijn E: in de zorger, die

van vieke gebouwen

op hem rust, als een onvermijdelijke pligt had gevonden, uwe

Hoog Edelens in het Gepasseerde najaar onder het oog te

brengen, den schadelijken en Gevaarlijken stand van Vier Ge„

„bouwen, stukkende van Voor de Land Poort van het Casteel Nos„

„sauw Langs het Specerij Huis en het Zogenaamde Gouver„

„nement, tot de Equipagie werff, namelijk het Oude Mat„

„teriaal Pakhuis; de Ongeschikte woning van den Predi„

„kant, nevens Twee Particuliere Gebouwen, tot de sec„

retarij; maar ook in het antwoord uwer Hoog Edelens bij apparte

letteren van den 14: December des Gepasseerden Jaars Ver„

„toond, hoedanig Hoog dezelve Consenteerden in de afbrake

van het Oude Matteriaal huis, de Predikants woning en de

twee