closeTerug naar inventaris

Transcriptie

§ 81

dan zegging voor de Com„

„munisfatie vogens de bevin

„ding gerdisseert boeken.

§ 82

en voor de qualificatie

tot het ligten van twee

Zol daton

ƒ83

het ter hoofdplaats

en zee gewoopen Ban

das buskruit word

vergoed

als uit de Tuin van zijn Heer vader /:Z:/ heeft laten halen, zon„

„der voorkennisse van deszelfs Moeder /:Z:/ op die der Gemagtigdens,

onder overlegging van twee Getuig=schriften, en met verzoek, dat

deeze belasting op de Gem: Oppercoopman Raket mogte komen.

En nadien wij niet kunnen disponeeren ten lasten van laatstge„

„melde denzelven daar hij niet alleen afwezig is, maar de Ge„

„tuig schriften bovendien het vereischte ligt niet afleveren, en hier

toe dus zo min eenig regt als zekerheid is, dat dezelve geen

voldoende tegenwerping heeft, en gedagte Vossema egter de be„

„lasting niet kan dragen; hoe zeer ook des Comp: vergoeding moet vinden„

zo Gebruiken wij, uit: hoofde van de aanwezigheid van den Opperkoop man„

:

Rakel ter Hoofdplaatse, de vrijheid de voorsz: verantwoording

uwe Hoog Edelens onder de Bijlagen aantebieden, met oodmoedig Ver„

„zoek, dat het Hoogst dezelve moge behagen, over die post te dis„

„poneeren, of de dispositie aan ons te rug te wijzen

Voor het gecommuniseerde onder het Hoofddeel van de

Negorie Boeken dat de overgezondene gere„

dresseerde Boeken van 178 2/3. an 178¾. na examinatie, waren be„

„vonden, van alle de bij de vorige dog Afgekeurde Boeken ingeslo„

„pene abuisen en Overige behandelingen voldoende Gezuiverd t

wezen, betuigen wij nederig dank en ook voor de verleende Gun„

stige qualificatie aan den Eersten Tekenaar om een paar Geschik

te subjecten, die het Negotie-Werk meer of min kundig zijn, uit

de zeevaard of Militie te ligten, en zo veel doenlijk bekwaam

te maken.

De ter Hoofd plaatse als geheel ondeugend in zee geworpene 6400.

lb van de derwaarts ter hermaling gezondene 10000. lb Buskruit,

zullen Conform uwer Hoog Edelens Gerespecteert bevel uit den boedel van

wijlen den Heer Gouverneur Seidelman worden vergoed, na afte

Van

b

da

o

Tite

beve

k