closeTerug naar inventaris

Transcriptie

142

van de 10. p=r C:o die wij op de Gemelde 10'000. lb reeds hebben laten

betalen.

584

Nopens de aanzienlyke te kort koming in de wapenkamer alhier, het

dankbetuiging voor de

approbatie der dispo

eerste ontdekt bij het Transport van het Gouvernement, betuigen wij nede„

Isten nopens bij defect-

bevonden Administratie

„tig dank voor het passeeren van de alhier deswegen Genomene dispositien„

t

zo wel als voor de Gunstige approbatie der, tot Schadeloos stelling der„

Comp: en zuivering der bij het Gemelde Transport defect bevondene

administratien, genomene Besluiten, en verzekeren, dat

wij alle zorge zullen aanwenden, om aan de verwagting te be„

1 81

antwoorden, ter schaveloosstelling van de Comp:, terwijl de Somman

de somma der debiteuren

zijn keets opgegeven

der Debiteuren op gegeven zijn bij onze eerbiedige van den 25. Julij

A„o pass=o, onder het Hoofddeel van agterstallen § 61.

Van het Boekjaar 178 57/6. het welk uwe Hoog Edelens Ontstigting

over het hoge beloop der Lasten uitleverd, heeft den Eersten Tekenaar

slegts vier maanden tot zijn bestier gehad, en het Rapport van den

opneem der Fortificatien en Gebouw, die onder presentatie van Eede„

is gedaan, Vertoond de gebreeken, Welke niet langer in dien staat Ge„

laten konden worden, om nadeelige Vertoningen van Lasten te willen:

menageeren, invoegen de herstelling derzelven gezogt moet worden,

om meer importante nadeelen en verantwoording over verwaar„

„lozing voorte komen; en met alle Capitale reparatien, dien'er wer„

„kelijk gedaan zijn, komen de Lasten van het volgende boekjaar

178 6/7. ƒ4563. 6.—. minder te belopen Wij zullen egter de ernstige

recommandatien en adhortatien in schuldige agting houden, en hopen

in het vervolg van het doen en laten in deezen zodanige redenen te

geven, die de Oorzaak ten nadeele van het bestier eenige verligting

mogen Verschaffen terwijl wij ten op zigte der Lasten, die

nureeds ƒ 60818 13. 8. boven de Memorie van Menagie bedragen,

na een kort vergelijk, Geformeert uit het Generaal Verslag

van den staat, bij onze nederige van den 25. Julij des gepasseerde Jaars

onder