closeTerug naar inventaris

Transcriptie

58

een addres van Hageman

§ 87

den Negotie Boeken zijn

g’exammineert en gecon

fronteert

ƒ 80.

bevinding van den Gene„

rale opsleen

§ 89

het generaal vertoo

der lasten en winsten gin

sereert

onder § 115. aangeweezen, hebben, hoedanig de meerdere Lasten

beneeden en van het bovengemelde bedragen komen moeten, tot

ƒ32336. 14. 8. in vergelijk tegens de Mimorie

Ter Resolutie van den 20=e Maij laatstleeden hebben wij op zijn

daar toe gedaan verzoek laten insereeren een addres van den p:l koop„

„man en P=lo Rijs Hoofd Johannes Hageman, waar bij, met

betuiging van dankerkentenis voor de gunst en het vertrouwen,

hem van uwe Hoog Edelens te beurt gevallen, en van zijne bereidvaardig„

„heid ten op zigte van het Negotie werk, vertoond word, hoe hij tot leed wezen,

ondanks zijne pogingen en bereidwilligheid voor een ieder, hier door de nijs

en wangunst moest ontmoeten van sommige personen, de hem tragten

nategeven, dat als of hij met dit werk niet op regt handelde, en eenige admi„

„nistrateurs hunne te kortkoming, door eigen negligentie of andere reden ver„

oerzaakt, hem als houder der Boeken zouden kunnen toekennen, en dat hij„

zo hij niet bedugt was, van te zullen mishagen of ondienst doen liever van dat

werk ontslagen zoude zijn, dewijl om de aangehaalde en meer andere redenen het zle

hem bitter wierd gemaakt

De Negotie Boeken deezes Gouvernements de A:o 178. 6/7, gesloten

onder ultimo Augustus, zijn geëxamineert en geconfronteert, dij„

„kens het ter resolutie van den 29 December A„o pass:o in geschreeven

berigt dat geen bezonderheden aflevert

Ook vertoond de Resolutie van den 28. Maij laatstleeden, dat tusschen dew

natura bevondene Restanten Volgens de Rapporten van den Generalen op

neem en die van gemelde afgeslotene Boeken geene differenten on

„waard zijn, als de hier veren onder § 79: aangetoonde minderheeden op de

administratien van den Equipagie en Matteriaal op zigter zijnde alade

in het Transport van het Comptoir te P=lo Aij door het afgegaan tot

's Gravezande aan zijn vervanger, het presente Hoofd Hagemat„

bij Confrontatie van het zelve tegens de Boeken geene differenten ged

den, volgens diezelfde Resolutie

Voorts blijven wij deezen naar gewoonte in, het uit de meet

„melde Boeken Getrokken.

Generaal