closeTerug naar inventaris

Transcriptie

6:—

8:

Anders op zig zelvs.

De Generaele Lasten in A:o 178 6/7: zijn

_=o winsten en Jnkomsten: maar

zo dat ’t Gouvernement van Banda rieel voor d’E maat„

„schappij een Last post is gebleven van

En in Comparatie tegens de memorie van menagie

de Generaele Lasten die daar bij zijn bepaald

zijn in dit boekjaar 178 6/7. gekomen

over sulks meerder

zijnde de winsten en Inkomsten daar bij gecalcu„

leerd.

Welke in dit boekjaar 178 6/7: maer beliepen

Dus minder

waar

uijt blijkt dit Gouvernement zoo aen de meerdere Lasten

als mindere winsten in tegen stelling van ’t daar voor

bepaalde veragterd is

De

Generaele Restanten die onder ult=o augustus 1786:

bedragen hebben

zijn

ult=o aug=s 1787: groot gebleven

En alles deese Jaere meerder

Terwi

„l de Crediteuren onder ult=o augustus 1786:

geweest zijn

En

in dit boekjaar maer

Dus minder in dit jaar

De Generaele Lasten in ’t boekjaar van 178 6/7: op alle de Comptoiren

en posten gevalle ten bedragen van

bm de

winsten en Inkomsten maer

Dus aen meerdere Lasten dan voordeele

en nademaal de Lasten in ’t Boekjaar 178 57/6: zijn op gelo„

pen tot

En de

winsten en Inkomsten maer hebben gerendeert

zo blij

kt dat doen de Lasten boven de winsten en Jnkomsten

geresen zijn tot

Waar uijt Consteert dat desen Jaere minder Lasten heeft

Anders

De Generaele Lasten welke in A:o 178 5/6: Rendeerde

zijn in A:o 178 6/7: maer geweest

Dus jongst meerder geweest

Daer en teegen waerende winsten en Jnkomsten in 178 5/6.

die in dit Jaar 178 6/7: wel bedraagen hebben

dus nu maerder

De

meerdere winsten geteld bij de mindere Lasten blijkt zo

als voorwaards Reets aengetoont is dat dit Gouverne„

„ment dit Jaar voor deeliger is dan A:o passato

.

dog op zig zelvs Een Last post blijft den

ƒ184833:15:

17855

8:

ƒ127875: —.

184833

15

ƒ 74250:

17851

8:

ƒ1019563:

6.8

„1076914

4

:8

1

4659: 11: 8

4053

8

ƒ 184833:15:

17855: 8:

ƒ183693:13:

8

17152

8:

ƒ188693:13:8

184833:15:

ƒ17152:

8

17855: 8:

ƒ166978.

7:

166918:

ƒ 56958

ƒ56394:

ƒ113353:

ƒ573350: 18:

608. 10

ƒ166978.

7:

13:

ƒ171541.

ƒ4563

6.—

ƒ 3859:

18: 8:

703:

7:

8

6:

ƒ 4563:

Aanwijsing

144

15:

12:

7:

7: