closeTerug naar inventaris

Transcriptie

150

en de Boeken van A=o 178 7/8. Onder ultimo Junij laatstleden

Gesloten; die g’examineert en Geconfronteert worden door twee

Pennisten daar hier toe geen Politicque Raads leden zijn,

na het Genoteerde ter Resolutie van den 31. Julij.

ƒ92

van de onder Eischen Verleende gunstige quali„

ze keregelden zijn van de

reeele Restanten afgetrokken„

ficatie, om de gelden, welke ter goedmaking der stil„

staande Rentens van de Capitalen, die op de spe„

„cerij-Landen beleend geworden; item aan de weeskamer

en Diaconij verstrekt zijn, bij een Nota aftetrek„

„ken van de reeele Restanten, zullen wij gebruik

maken, en Ons tot narigt laten strekken de

tevens Gegeven recommandatie, om bij eene Gun„

„stige verandering van tijden en Omstandigheeden, ook

om de vereevening daar van te denken.

§93

Wij hebben niet alleen te erkennen dat door

dank betuiging voor het voor„

zien van deeze provintie

uwe: Hoog Edelens niet heeft kunnen worden

voorzien, dat het schip de Nephtunus niet

zo veel konde innemen, als een ander Comp=s

schip van Gelijke Charter, en daar door min„

„der Ontfangen als geprojecteerd is, maar betui„

„gen Ook Onzen nederigsten dank voor de guust,

in welke Hoog dezelven deeze Provintie

„steets Gelieven te bedenken, hoedanig die naar

mogelijkheid voorzien word, en bij zonder voor

de