closeTerug naar inventaris

Transcriptie

§ 114

lestuure van de papioren

van 's lands zeldienst

en het Mavine school

te Samarang

§115

dispositie, omtrent

een partij dificte

„strumente

op een wraak, waar toe hem de Gelegenheid niet benomen was,

met versoek derhalven om voor schrijving aan uwe Hoog Edelens

dat gemelde Slaaf, genaamd Oedjong: Pandang, uit het am„

„bagts quartier geligt en naar het Eiland Edam verzonden

mogt worden, ten einde aldaar levens lang te arbeiden, Gelijk

hij dien Lijfeigen zodanig aan de Comp: afstaat zo gebruiken

wij de Vrijheid, des supp=ts voormeld verzoek mits deezen in

eerbied voorte dragen.

De den Eersten Tekenaar Jongst, door de WelEdele Gestaange Heeren

van Hochum en Siberg, als Commissarissen van het vader„

landsch fonds, ter aanmoediging van 's Lands zeediensten

van het Marine School ten Gouvernemente Samarang

toegedeelte Gedrukte Papieren, zijn ons door zijn E: ter lectuu

geoffereert.

Ten op zigte der door ons genomen dispositie op een, met an

tijd lopige Lijst voorzien Rapport Van de Justitieele Commis„

sie, welke in A:o 1786. ter secretarij van Politie, ten overstaan

van den Fiscaal, heeft gevisiteert, de Notarieele Potocollen

van A:o 1782., 1783. en 1784 Gehouden bij de toemaligen Secretaris van

Politie en Beampt schrijver, den Onderkoopman en tegenwoor„

„digen Soldij Boekhouder Nicolaas Kloeck, en waar in

tot verbasing bevonden zijn een aantal van Zevenhonderd

vier en Dertig defecte Jnstrumente die alle door hem, in ook

eenige door de Comparanten of Getuigen, ongetekend zijn ge„

„bleeven, verzoeken wij ootmoedig, ons te mogen gedragen aan onde

ample Resolutie dienaangaande, van den 31: der gepasseer„

de