closeTerug naar inventaris

Transcriptie

§ 119

ginoteerd het Capitaal

van weesmeesteren

§ 120

den Predikant bij het

doen der visites zal van

het nodige voorzien

worden

5121

het Collegie van Curatoren

enz: is weder om boeken

verzogt

§ 122

het bedragen der arm

gelden

§123

dispositie nopens de giste

„de boete op het vrygeven

van slaaven

sid den voorschreeve Steinhert, en voorts den gemelden

de Haan van het secretariaat ontslagen, en het zelve gea

„crocheert aan de dienst van soldij overdrager, om door voormelden

Swart waargenomen te worden.

Het Capitaal onder de administratie van weesmeesteren be„

draagd eene Somma van Rd:s 1050:81: 39:8 naar de ter resolu

„tie van den 18. april Laatstleeden Geinsereerde korte staat

rekening.

Aan de Onder de kerkelijke zaaken ontfangens order, on

aan den Predikant tot het doen der kerk visite op de zuijd waster

Eilanden in stede van Contanten, de benodigbheden te laten

verstrakken Volgens gebruik, zullen wij Gehoorzamen

Het Eerwaarde Collegie van Curatoren en Scholarchen der

stad Batavia, heeft ons naar mogelijkheid wederom voorzie

met eenige kerk en schoolboeken, en wij wenden ons heden weder

aan het zelve met verzoek om een nader Ontzet

De Arm Gelden zijn dit Jaar te voren Geraakt

met Rd:s 2687. 20. 9., en bedragen, met de daar onder Ge„

„rekende Effecten, eene somma van Rd=s 82633. 46. 5., dog na

aftrek van het ontfangene, tot goed making der stilstaan„

„de Renten, maar rd:s 60133. 46: 5., volgens de korte ver„

„toning die bij de Bijlagen verzeld, en ter resolutie van den

30. Junij Jongstleeden is aangehaald

Ten vervolge van het Genoteerde onder § 258. van Onde

laatste advisen van den 27. September A„o pass=o, ten belange

der gestelde boete op het vrijgeven van slaven, resteerd ons

na:

ho

toe