closeTerug naar inventaris

Transcriptie

§ 131.

van den ontfangst van Mi

„litairen uijt Amboi is

notitie gehouden

§ 732

op de Zuijd wester Eijlander

is het wel gesteld

Bandasche advisen van den 25: aug=s 1785. is aangehaald,

als ter Sppeculatie, naar Ternaten gezonden is, na dat de

Ministers de zending beantwoord hadden bij brief, geda„

„teert Ternaten den 15. xber: 1784, welk Reglement, ter reso„

„tutie van den 31. xber: 1783. is Geinsereert, en heden nader

onder de Bijlagen word afgezonden.

Van de Volle, hindernisse die de Brieven uijt het Gouvernement,

Amboina van het gepasseerde jaar in de bestelling ontmoet,

hebben waar van de eerste zijn agtergebleeven met 's' Lands

Corlogs Fregatten de Peil en Seipio, welke Kielen ter overbreng

van eenige Ambonsche Militairen herwaarts zouden over Kame

dog het tegen de Ooste winden hebben moeten opgeven en weder

naar Saparoua terug gekeerd zijn, mitsgaders de reise naar

Macasser vervordere hebben, en van de aankomst uijt dat

Gouvernement van de Patjallings de Vriendschap en de Willem

ende daar mede ontfange Ambonse Militairen, op het daar

toe van hier gedaan verzoek, is bij onze Besluijten van den

29: December des voorlede Jaars de nodige notitie gehouden. Wij

hebben ook van Amboina Ontfangen de verzagte 100. lb Ga„

rioffel Nagelen, en de Ministers daar en tegen Gerieft met

6. steenen wax; Terwijl de uijt het Gouvernement Terna

„ten ontfangen, van xulla Bessie aldaar aangebragte Drie ijzer

Canons van de voortijds verloren Pantjalling de Zeeman

bereeds hier voren onder § 74: genoteert zijn:

Onder nederige dankbetuiging voor de onder de

Jnlandsche zaaken Genoteerde approbatie

nopens

1i.

1er

Vrijn.