closeTerug naar inventaris

Transcriptie

§ 133

dispositie in de zaak van

Herselman of zijnen be„

Vrijven

180

nopens de afzending naar de zuid wester Eilanden van

rijs uitgezogte Europeesche Militairen, om als Postelingen al„

„daar te worden geëimploieert, kunnen wij uwe Hoog Edelens be„

„deelen, dat die Eilanden, tot de laatste berigten toe„

geene bij zonderheeden hebben afgeleeverd, en het aldaar wel

gesteld is, hebbende voor het verdere, het secrete de Gele„

„gendheit Gegeven tot de aanhaling

Dewijl wij hebben gehoopt op nadere informatie wegens de

bedrijven van den p=l vaandrig en Gewezen Aroes Commissi„

ant Johannes Herselman, dog die niet ingekomen is, door

dien men ditmaal met den Aroenees niet heeft kunnen

handelen, en nog tans de zaaken diend afgedaan te worden, Waar„

toe 's Fiscaals berigt van het onderzoek: uit de voor heen inges„

„komene verklaringen H=a reeds lange in gereedheid heeft gelegen„

Van Welk berigt een te Groten omslag inhoudende, en de zaake

van een te bijzonderen aard zijnde voor het nemen van een

Politicque dispositie, zonder een buiten Gewone omschrijving,

zo hebben mij van den Raad van Justitie deezes Casteels gevorderden

ingenomen de Consideratien en het oordeel voor een naderen dispositie

in de zaake van Gemelden teroselman of zijne bedrijven te

Aroe en handelwijze met den Gewezen Aroes Posthouder Johan„

„nes Oleuijn in A:o 1786. dewelke dien Confarm, bij een ter

Resolutie van den 16: deezer geinsereert Extract uit de Cuile

Rolle van dato 7 huijus heeft geoordeeld: Dat Gem: Herselman

zig op eene Onverantwoordelijke wijze heeft te buiten gegaan, en

een deportement, ze geen bij zondere gratie wierd verleend.

notoir