closeTerug naar inventaris

Transcriptie

den

181

zeer ootmoedig, dat Hoog dezelven dit zodanig in Gunst

Gelieven te beschouwen, nu deezen Herselman het eerste

een, als het ware, uitgewoonte gepleegd misdrijff treffen

moet, en anderen aan denzelven reeds exempel voor het vervolg

hebben kunnen nemen.

§ 134

uwe Hoog Edelens allerkragtigste recommandatie, om in het

de Zuijdwester Eijlanden

zijn twee Jaaren van

verkeesen en aan stellen van Commissianten af Posthouders eene

commissianten ont„

gepaste en nodige caflipie te slaan op Lieden van den bescher„

„heft

„den en bezadigden imborst, en die met den Jnlander Wel

weten omtegaan zullen wij in de nauwste agting en tot een zorge

houden, gelijk dit ten hoogsten word vereischt, ter voorko„

„ming van de klagten van den Jnlander, over mishandelingen, en

van droevige en Gevaarlyke gevolgen, en uit dien hoofde hebben wij

boven het defereeren als ter preuwe aan het verzoek der Orang„

„kaijen der Negorijen Wockum, Wammer, Maijkor en

Oedzier dat hun in het vervolg geen Commissiant tot Groot over„

„last, maar alleen de Gewone Pantjalling mogt worden gezonden,

het welke uwe Hoog Edelens als zeer wel, behandeld hebben, Gelie„

„ven aantemerken; Ook de zuid wester Eilanden bij provisie

twee Jaren van Commissianten Ontheft gelaten.

Terwijl wij van Hoog derzelver bedenkingen of men met die Regen„

§ 135

van de Gelegenheid zal

ten geen vast Contract en billijke schikkingen voor het vervolg

men zig bedienen tot

zoude kunnen maken, nopens de aflevering hunner Producten

het maken van een

contract met de re„

en de Verrigting van het geen hem incumbeert, zo wel als van

„genten

de qualificatie in dien gevalle, om als dan de gewone afzending

en dan der Commissianten

van Commissianten te excuseeren, ons van de eerst daar toe

excuseeren

opkomende