closeTerug naar inventaris

Transcriptie

op komende gelegenheid zullen bedienen, En nadien uwe

en in extra ordinair ge„

Hoog Edelens zulks in extra ordinaire Gevallen aan ons gelieven

„vallen zenden

te defereeren, zo hebben wij intusschen de een daar voor nederig

dank te zeggen

Onder het Articul van Vreemde Natien komt

5136

onder vreemde natie

niets te verhandelen voor, maar ten op Ligter van dan

komt niets voor

Particulieren vaart en Handel, bedan„

dankzegging voor het

ken wij nederig voor de inwilliging in het verleenen van uit„

te verleenen uijtstel

stel van betaling boven den gewonnen tijd, aan den koopman

aan den Koopman op

’s Comp=s vendutie

op Comp:s vendutien die met zijn verzoek en betoog van onver„

„magen daar toe op komt gelijk dit weder sedert heeft plaats

gehad; onder verzekering dat in deezen met alle omzigtigheid

word te Werk gegaan.

Wij zullen voorts in schuldige agting houden uwer Hoog Edelens

5. 137

recommandatie, om de Jnlandsche Vaart door alle redelijke Conces„

de Jnlandsche vaart

word gefavoriseerd

„sien verder te favoriseeren, en egter steek blijven voeden een

voorzigtig wantrouwen omtrent de Cerammets

De Jnlandsche Vaart is dit Jaar van en op Ceram Goram„

§ 138:

is in dit Jaar weder sterk

Senember en de Zudwester Eilanden weder eeven sterk, en

gedreeven

naar de tijden, niet onvoordeelig gedreeven zynde daar van

met twee naar Batavia vertrokkene Burger vaartuigen een

aanzienlijke quantiteit Iaripangs vervaerd

Jntusschen, zal ons ter narigt strekken het Gestatueerde

§139

de order tegen het drijven

tegen het drijven van Particulieren Handel door Sommigs

van den handel door som

„mige dinaaren strekt tot

narigt

van Comp: Dienaaren, volgens uwe Hoog Edelens besluiten

van

en

ge

h

ve

gaa

po