closeTerug naar inventaris

Transcriptie

de betolding der Sipais var„

hoog

185

heeft zig bij Requeste aan ons geadaresseerd en te kennen gege„

„ven, dat het gem: Corps, in A:o 1780. op Mallabaar voor drie Jaaren

aangenomen zijnde, te Batavia verdeeld en hij in het Iaar: 1782.

met het tans hier zijnde gedeelte aangekomen was, en zij, na

verloop van gem: tijd, in hun Verzoek om verlossing, mits den

oorlog, niet hebbende kunnen reusseeren, zig daar mede ook

te vreeden hadden gehouden, dat hij met de komste van den

Eersten Tekenaar, en in den gepasseerden Iare andermaal,

had verzogt om ontslag voor hem en zijn Volk, dewijl zij niet

alleen hun Vrouwen kinderen, in de Coop van maar een drie

Janige afwezendheid, agtergelaten hadden, maar hij supp=t met

de Gage Imaands van Tien de Sergeants met rd:s 7.39.—„ de

Corporaals met ad:s 7. —. -. en de Gemeenen met Rd:s 4. 36.—. on„

„mogelijk op den duur konden bestaan, en daar van Montee„

„rings bekostigen, te meer nu de Supp=t, eeven als andere Offi„

„siers, vaste dienst in het Guarnisoen verrigtende, dat hij

vervolgens, met de Huishuur van een officier ten goede bedagt

zijnde en een Gunstige belofte Ontfangen hebbende tot de Ver„

„lassing bij ontzet van Volk, met zijne Ondergestelde in de

hope geverseert hadde, dat het verwagte ontzet van

„meerdere Militairen zoude aangekomen zijn, dog het

tegendeel weder plaats had gevonden, en de particuliere onder„

„stand van den Gouverneur wel hem supp=t maar niet over

het algemeen eenig Soulaas toegebragt hadde: als waar

om hij tevens verzoek heeft gedaan, om toelegging van

meerdere Gage, als waar voor zij in dienst aangenomen

Cen