closeTerug naar inventaris

Transcriptie

A

zijn op een verband van drie Jaren, het Welk nu bereeds twee

maal geexpireert is, onder betuiging, zig in dien Gevalle Gaar„

„ne te willen verbinden, tot zo lange zij voor Comp:s dienst nodi„

mogten worden Geoordeeld, vermits alleen de duure teering alhe

hun principaal aandrong, om bij herhaal de verlossing te

besolliciteeren.

En nademaal het bijgebragte van Gem: Officier, zo voor het

als de zijnen en hunne bereidwilligheid tot den dienst, hoedan

dezelve zig steets met beloften hebben te vreeden gehouden,

aanmerking en Consideratie meriteert, en zij weder niet te mis„

sen zijn, zo hebben wij het Gem: Corps, bestaande in

1: Vaandrig,

1e dergeant„

3. Corporaals: en

24. Gemeenen, alhier aangehouden, en hunne bovengemelde be„

„solding Verhoogd, die van den Officier, met Vijf:, en die van de

Onder Officiers en Gemeenen ieder met Een Rijksd:r, sedert

Primo der Gepasseerde maand Iunij.

Voor den p=l Koopman Johannes Hageman, als hoofd

ƒ 162

voor Hageman ons d’ Hag

van Poelo Aij, is zo wel als voor den Boekhouder Pieter

is borg gesteld

de Haan, in Qualiteit van Sequester der insolvente boedels

en als winkelier, behoorlijk Borggesteld

N 164:

Onder de Bijlagen gaan te rug de van de Hoofdplaats Ont

twee bewijsen en een actegagte

fangene Bewijzen van Fiscaal voor den onderkoopman

kloeck, die intusschen tot soldij Boekhouder aangesteldig

1

4

van Hoofd van P=lo Aij en Rhun voor den koopman Van

Rossum

orirga

: Voof

d

k