closeTerug naar inventaris

Transcriptie

166

Rossum, die hier niet aangekomen is; zo mede de acte

van Derde Chirurgijn voor eenen hier mede niet opgedaagden

Augulst: Hendrik Hoffmeester, onder terug rekening van

het Geene dit Gouvernement voor twee eerstgemelde Bewijzen

ten lasten is gebragt:

§. 165.

Voorts bieden wij uwe Hoog Edelens reverentelijk aan de

vergaande requesten van de

volgende Requesten, als

Hoopd otministrateur

Een

van den secunde en Hoofd administrateur Adrianus

Anthonij 'TGravezande waar bij, onder vertoning der alden

en de hoogste noodzakelijkheit, verzoek word gedaan om een

bequaam Pennist als Negotie Overdrager in stede van

dus

den presenten Leurs die 70 Janen ouden af is

Een van den op zijn verzoek in A:o 1785. als Lieutenant Mi„

„litair uit den dienst Ontslagenen Nicolaas Engelber„

„tut Constans van Amboina, verzoek doende, om voor

zijne vorige qualiteit en Gage daar in te worden Gere„

admitteert;

Een van den Lieutenant ter Zee Leendert Dijkhuijsen, hou„

dijk huijden

„dende verzoek, om in de dienst van Equipage op zigter al„

„hier gesteld te worden, onder bevordering tot Capitain

Lieutenant

aan den Onderkoopman en Soldij Boekhouder Nico„

Een

klaek

„laas kloeck die ter onser sitting van den 16: dezer ver„

„zoek doende om nevens anderen een Request ter ver„

lossing te mogen laten afgaan, en hem zulks toege„

„staan zijnde, sedert, het zelve ter secretarij bezorgt heeft, en

daar bij verzoek doed om voor een tijd aan de vrije vaart

te

1

2

5