closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1

191.

: 172: Onder de Deserteurs is niets te noteeren maar

onder de desesteur is nits

te nooteeren:

De hier aangekomene Barnelingen bestaan in

N. 173.

aangekoomene

Lama Lemsie, Chinees,

Pieter Cinque Van Amsterdam Geweesen: Mattroos,

Simon Semona van Cornee„

Jacob Pannekoek van Amsterdam Gewesen Quartiermeester

N. 174

Dog de agtergebleevene zijn

in agter geblevene par

Dirk Roben, Geweesen Busschieter, en

ikingen

Abraham Vreedenburg, Geweesen Geweldiger te Macasser, en

Baleij, als een Maleijer bekent staande:

Hel ten behoeve van het Bestier in Gunst herwaarts gesonden.

de zaak Eeij en van Htaer

bergen van de Justitie te ra

Schriftuur dat den hier Gerelegeerden Burger Adrianus Johannes

en de stukken op geleijst

van Steenbergen heeft kunnen goedvinden, aan uwe Hoog Ede„

„lens aftevaardigen en aangehaald word bij de g’eerde Rescriptie

van den 14. December A:o pass:o onder 1118., een te Groot verdriet verwekt

hebbende, om zig deswegen niet al aanstonds, na den Ontfangst van het

zelve op den 26. Maart laatstleden te laten gelegen zijn, en te vol„

„voeren de bevelen uwer Hoog Edelens, om naar het daar bij gepasseerde

nauwkeurig ondersoek te doen, en zulks waar bevondende, in dat ge„

„val: tegen te gaan, dog bij bevinding van het Contrarie, gemelden

steenbergen daar over te laten actioneeren zo als het behoort, te

meer daar men zig nu voor de tweede maal, zag aangerand van

dit onrustig subject, dat hier buijten betrekking en Ongemoad ge„

„laten is; zo hebben wij om ware het mogelijk, aan de eene zijde

te kunnen Vertonen, wat het Bestier en den Hoofd Gebieder in de

zorge op de huishouding in deese uijtgezagte zamenwoning te

lijden