closeTerug naar inventaris

Transcriptie

„lijden heeft, en aan de andere kant te ontdekken, wat hier van

was, om de nodige bestellingen te doen naar Hoog derselve

geeerde intentie, gemelden steenbergen ten eersten door eene

Justitieele Commissie op alle het voorkomende bij dat schrif„

„tuur articulen laten verhoren en hem expres g’ordonneert

alles op te geven wat hij wiste dat ondaden Genaamt en door

hem ten behoeve van zijn klagten gebragt zoude kunnen worden

Op de ingekomene Schriftelijke Jnformatien, en op de van den

Gem: Fiscaal Hageman Gerequireerde en onder de bijlagen

Overgaande Verandwoording op het gene waar mede denselven is be

„tigt die geen andere bestelling heeft nodig gehad, mitsgaders het

resolutie van den 18. April laatstleeden G’insereerd addres van den

Gouverneur is gemelde Steenbergen vervolgens met de stukker

overgegeven in handen van de Justitie ter oordeel, en om daar na

op naar bevinding van zaken te regt gesteld te worden zo als het

behoord; Gelijk door den Raad van Iustitie in deeze zaake gedispo„

„neert, en meer gemelden van Steenbergen, over zijne moedwal

„ge en boese aanaanding van het Bestier en den Hoofd gebieder

Gecondemneert is te verschijnen in vollen ade van Iustitie, om

aldaar, ten Overstaan van twee Leeden uit onse vergadering, om

dewelke den Gouverneur verzogt zoude worden ten einde zijn

te representeeren, excus te versoeken en te belijden, dat alle

het door hem Steenbergen geschreevene aan uwe Hoog„

Edelens voorbarig en onbedagt Geschied en door hem alleen Ge„

beezigt is /:volgens zijn zeggen, zo bij b'andwoorde Jnterroga

als