closeTerug naar inventaris

Transcriptie

192

als na dato, zo wel aan den Eersten Sekenaar en ons als aan de

Justitie ingediende Schriftuuren:/ om van de plaats zijner rele„

„gatie ontslagen te worden, en Geensints Ooit van intentie Ge„

„weest is, om den Eersten Pekenaar te beleedigen, met Condemnatie

in eene pecunieele amende van Twee Honderd Zilvere Ducatons,

de eene helfte voor den armen alhier en de andere helfte voor het

Marine School te Samarang, voorts in alle de kosten van

de prosecutie deeser Processie tot ten einde van dies Gevolg

toe; waar bij den Raad van Justitie, onder Onse approbatie boven

dien nog heeft Geresolveert, gem: Steenbergen als een per„

C

soon, die door deszelfs wispeltuurig gedrag en moeizamen

aard in dat Gene, waar toe hij Geheel Onbevoegd en naar den aaad

der zaken strafbaar kan zijn, en dus in een plaats als deese„

Gevaarlijk is, van hier naar Java te verwijderen, ten einde tevens

aan het aangeschreeven door uwe Hoog Edelens te voldoen.

1 07

Dan daar den Eersten Sekenaar zig niet heeft kunnen megen

Conformeeren nog voldaan houden met de voorsz: bestellingen

van den Raad van Justitie, als surtineerende dat Steenbergen

en soortgelijke als hij voor dese paijs, niet nalaten zouden ander„

„maal uittezien naar boosheid tot onrust en bitterheeden voor een

Hoofdgebieder, die; buijten dat Gerelegeerdens en Bannelin„

„gen mede doen, in Banda genoeg te stellen vind, om het zelve

te bestieren en tevens daar in eenige Geruste of Genoegelijke

dagen te vinden, zogf hebben wij, om de voormelde redenen,

en uit hoofde van het gene hier van vrij wijd lopig is gedetailleerd

ter Resolutie van den 18. April, laatstleeden.

Op