close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

199

Aan den Wel Edelen Agtbaren Heere

Lambertus Janszoon Haga:

Gouverneur en directeur deeser Provintie

nevens den Resorte van dien.

Wel Edelen Agtbaren Heer

Direct na de Aanlanding van de Needrige teekenaars wierd

door den tweeden teekenaar aan den Eersten g'intrageerd uwel Ed:

Agtb: veel gerenereerde Letteren gedateerd 18: deeser, zijnde ’t besluijt

hier op genomen om ten Eersten Ingevolge de veel g’Eerde ordres

daar in vervat, tot de overgave van de Poeloaijse Hoofdij aan het

aankomend hoofd den Coopman Db: Johannes Hageman over

te gaan gelijk dan ten overstaan van de door uwel Ed: agtb: benoem„

de schriba Leunisse, en sergeant Militair Carree, door den

Eersten, aan den tweeden teekenaar Transport van dit Comptoir

is gedaan, blijkens deesen in Eerbied versellende en aangeboden

wordende, weedersijdse geteekende Transport in Duplo benevens

Een Generale sterkte der Dienaaren perkeniers en burgers: De

huijselijke visite en Een oculaire inspectie der Noote plantagie„

soo veel de kortheid des tijds toegelaaten, door de beide teekenaaren

verrigt, en omtrent het voorgekoomene de noodige Elucidatie gege„

ven zijnde, hoop ik dat sulks voldoende sal sijn, terwijl den Eersten

teckenaar zeer gaarne zig bereid willig zal toonen om aan den

tweeden Teekenaar des gerequireerd wordende sodanige opening„

van zaaken te geeven als zijn agt Jaarige ondervinding omtrent

de Lands gesteldheid en de specerij cultuur hem hebben doen

remarqueeren