close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7943

Volgnummer

0610

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7943 Ambon, 1788 mei 26 - juni 2; Banda, 1788 mei 28 - aug. 31

subdirectory-right

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.06 Banda

subdirectory-right

div.nrs. Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Banda. Met bijlagen

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Dat in die kast bij opening zin bevonden veel bedorven mede sijnen die

volgens annex berigt van den Gecommitteerdens zoude moeten kosten

ƒ148: 3: —: dog naar bij d’E: Benteling zegt te weege gebragt te zijn Eene

te kort komste van ƒ 238: 6:—

Dat of schoon deese te kort koming buijten zijn schuld, hij bij de Over„

„gave van de medicinaele winkel aan zijn vervanger heeft moeten Ontwaeren

onder ult=o Maart aop=o dat voor zijn depart door de Bandase ministers al„

„daer op den 16: Iulij onder andere, zo in Gratieus Geresolveerd hebben, hem

daer voor op zijn zoldij Reeckening te belasten.

Vertonende hij Benteling bij dat supplicq verder zijn onschuld in deeke

belasting aan, en dat die zeer oneijgen op zijn zoldij Reeckening geplakt

is tot ƒ 238: 6:—: biddende H H: Edelheedens alverder om dies Ontheffing be„

„roepende zig op zijn zuijvere handel wijse in ’t aangeroerde berigt der Ge„

„committeerdens, zelver ’t welk hij annexceert; in ’t vertrouwen dat hij daar

meede zal kunnen en mogen volstaan.

Den Inhoud van Benteling zijn suppligg, kortelijk ter neder gesteld

hebben de tekenaeren de Eere hier op te dienen, dat blijkens facteur van

Amboina in dato 23: October 1785: van daer uijt de Lading van ’t schip

De Zilver Leeuw naer herwaards zijn overgesonden, twee kasten met

medicamenten, als

Eene voor den Casteels opperChirurgijn Benteling ten be„

ƒ 112: 8:—:

„draagen van

Een voor Reeckening van welEdelen Agtbaeren

Heere Gouverneur Seidelman van Batavia

ƒ 408: 5:—

Gelijst tot een bedragen van

’t welke dus ook bij de negotie Boeken van A:o 178 5/6: te zien bij het

Iournael pag: 33: behoorlijk is belast, en daar na in de maand Maart

1786: op Reeck: van den overleedene Agtbaaren Heer Gouverneur Seedelman

gedebiteert te zien bij Iouinael van 172 6/7: pag: 91:

welke Eerste kast voor hem Benteling als Casteels opperchirurgijn

gesonden tot ƒ112: 8:—: wel is uijtgeleevert, blijkens ’t Rapport der gecom„

„mitteerdens van die afscheep; dog de tweede, welke voor Reeck: de welEd:

Agtb: Heer Gouverneur Teedelman gesonden, en ook op hoogst desselfs

reeck is belast met ƒ408: 5: —. nevens dies ongelden tot ƒ 10: 8: 8: daer

in