closeTerug naar inventaris

Transcriptie

221

Aan den Wel Edelen Agtbaeren Heer

Lambertus Tanszoon Raga

Gouverneur en directeur deeser Provintie

Wel Edele Agtbaare Heer

Den ondergeteekende neemt de vrijheijd, uwel Ed: Agtb: te berigten

dat op den 19: deeser, Een sComp: Slavin met naame Florra van

Papoea oud na gissing 38: Iaaren, Gehoorende tot het weeshuijs aan een

Natuurlijke siekte is komen te overlijden

waar meede verhoopen aan de g’Eerde Jntentie van uwel Ed: Agtb:

voldaen te hebben, zo neeme ik de vrijheid met alle eerbied te onder„

„teekenen bereijd zijnde voor de waarheid van het voorsz den Eed te

doen /onderstond:/ Wel Edele Agtbaare Heer /lager:/ uwel Edele Agt„

baare onderdanigen Dienaaren /was geteekend/ N: H: ottens, en A:

Latoemalea /ter zeijde:/ Banda in het weeshuijs adij 27: maard A:o 1788

op Heeden den 17: April Ao 1788, Compareerde voor ons onderge„

„teekende Leeden in den Agtb: Raad van Jusitie deses Casteels

Den Declaranten voormelt zijnde van Compotenten ouderdom, en Een

van d’ lutherse en d’andere gereformeerde Religie aan dewelke hier voo„

„ren gegeeven declaratoer, voor geleesen en te verstaan gegeeven zijnde,

zo is zij daar op blijven persisteeren, zonder Eenig ampliatie ofte

alteratie, voorts berlijd zijnde, den Eed te doen gelijk zij dezelve

behoorlijk heeft gepresteerd met het opsteeken hunner twee voorste

vingeren van de regterhand, en het na zeggen der woorden, 30 waar„

„lijk Helpe mij God Almagtig.

/:ond:/ Aldus Gerecolleect en b'Eedigt ter ordinaire Raad

kamer van Justitie Tot Banda Fassauw Dato voorsz /was ge„

„teekend:/ H:s H:k ottens, A: Latoemalea /lager:/ Jnkennisse van

mij /geteekend:/ I: Dehaan sec=r /terzeijde:/ ons present /was geteekend:/ W:

G: Leurs, en C: Lecerf

Accordeert.

J=n H=r Ditterich

geme