closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Aan den wel Edelen Agtbaeren Heer

Lambertus Ianszoon Haga

Gouverneur en Directeur deeser Provintie

wel Edele Agtbaere Heer

Den ondergeteekende neemt de vrijheijd uwelEd: Agtb: te berigten, dat

op den 10: van de Maand Maart Een ’s Comp:s Slaven met naame Sjam„

„paka van Tapoea oud na gissing 60: Jaaren, gehoorende tot het Perk

Bejauw aan Een Tratuurlijke ziekte is komen te overlijden

waar meede verhoopen aan d’g'eerde Jntentie van uwel Edele Agtb:

voldaan te hebben, te neeme ik de vrijheid met alle Eerbied te ondertee

„kenen berijd zijnde voor de waarheid van het voorsz: den Eed te doen

/onderstond:/ wel Edele Agtbaere Heer /lager:/ Uwel Edele Agtb:

onderdanigen Dienaar /was geteekend:/ D: klijn /terzeijde:/ Banda

Lonthoir in sComp: Perk Bejauw adij den 27: Maart Ao 1788.

op Heeden den 17: April 1788: Compareerde voor ons ondergeteekende

Leeden in den Agtbaren Raad van Justitie deeses Casteels.

Den Declarant voormelt d’E Manhafte Dirk kleijn, vaandrike

opperboswagter, zijnde van Competente ouderdom en van de Gereformeer„

„de Religie aan Dewelke zijne hier vooren gegeeven Declaratoia voor„

„geleezen en verstaan gegeven zijnde, zo is hij daar op blijven persis

„teeren zonder eenig ampliatie offte alteratie voorts bereijd zijnde, den Eed

te doen gelijk hij deselve behoorlijk heeft gepresteerd met het opsteeken zijner

twee voorte vingeren van de regterhand en het na zeggen der woorden

30 waarlijk Helpe mij God Almagtig

/onderstond:/ Aldus Grecolleert en b' Eedigt ter ordinaire Raad

kamer van Justitie tot Banda Trassauw Dato voorsz: /was geteekend:/

D=k Klijn /lager:/ Jnkennisse van mij /geteekend:/ P: De haan sec=r /terseijde/

onspresen

/W: G: Leurs, en C: Lecerff.

Accordeerd

J=n

J=n Ditterich

de geswl.