closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Rd„ 79946: 25

424

1„

29

8„

P„r Transport Rd„s

Oper het Emancipeeren van diverse

Lyfeijgenen te weten

van den geweesen secretaris van den Agtbaren

Raad van Iustitje des Casteelo Nasjauw Ian

dirk van Clootwijk weegens Emanciperen

275:

der verscheijde slaaven en diverse Personen

Njaij que= Junio Wed=s van den Chinees om

„biko drie stuk van 25 rd=s ieder en 6. kin„

135.

„deren rd=s 10 ieder te saamen

den fungeveerenden secretaris even ge

„melde raad van Justife Pieter de Haan Wee„

„gens Emansipeeren van 72/ stuks slaven toebe„

„hoorende Metrauw Seijdelman Waar van

230:

4. van 25 rd=s ieder en 3. kinderen van rd=s 10 te samen

den boekhouder en soldij overdraager Ian

Swart en desselfs Huijsvrouw Maria Petro

„nilla Carelsz: een manslaaff vrij gegeven

gen:t aling aling van Papoea:

25:

—:

—„ 686:

„Het Inkoomen der renthen op de uijtgesette Capitaalen

aan dedele Comp=s dienaaren en burgers Groot Rd„t 23003 - - 866: 39: 72

„de weeskaamer alhier in steede van de stilstaande rent: 2500:

zo dat de Inkomsten met den Anderen hebben bedraagen

rd„s 4474.

21: 9

Daar en teegen vermindert het Capitaal door de gevallene

Lasten die bedragen hebben Rd=s

en bestaande

in de ongelden binnen huijs als.

kost gelden aan d’ in dit g’allimenteerd werdende kinderen

402: 24:

Aan de moeder voor 't opsigt op de kinderen

72.

do

96:

onderwijs en der kinderen in vrouws Ambag„

voor ’t Inkoopen van branthout

36:

„nagttigt en Cattoen tot Pitten in

de Lamp„

72.

Reijst

84: 24:

-.4

Clappusolij spelden en naalden

24

Aan de Prloolmeester voor t: Bchoolhouden

96:

voor het onderhout van tafel goed

24:

Ingekogte schreijff gereetschappen voor de kinderen ont

20.

Pegravenis onkosten van een overleeden slavin

2: 24:

het ingekogte Rijstblokken met dies stampers

5:

het ingekogte Potten en pannen en andere klenig heden„

7:

24:

108.

kostgeld voor de slaaven

het ingekogte kleederen & voor twee behoeftige

16:

35.

kinder

Reparatje van t. weeshuijs Sedert den 55 Junij

1786

tot heeden die nog niet opgebragt is

394: 42:

De ongelden buijten huijs te Weten

Almentatie der buijten armen in 12 /in aan drie

oude behoeftige Ledemaaten de Rd 117:—:

Aan vier gebrekkelijke Christen persoo 123:

rdo 240

waar van weeder aftoekken de uijt een verkogte

nagelatene vommeling van een overleedene

gealimenteerde vrouw maria Iansz: Wed.

enos latoemalla

Rds 47:47:

De Intressen in 72/ /m op een Capitaal

groot Rd=s 500:— van een Pubil Van

Weiskaamer, huis magdalenaswe

vin die in ’t Weeshuijs voor desjefs

Reeck: zijn besteed

22:24:—„

64: 23:

175: 25:

C

Transporteere

Ro

1655: 35: 9rd 4474: 21: 9 rd:s 79946:24:12

13.

12