closeTerug naar inventaris

Transcriptie

den 12: November 1788:

Per de Pantjalbang deswol

heid ontvangen.a

Maccasser

kam, versoekende om geassisteert te mo„

gen worden met een anker van 7. â 800.

lb:

twee Copias vant

rapport van Gecommitteerdens wegens de

taxatie van twee doorden koning en rijks„

grooten van Sandrabonij geleverde sla„

ven.

twee Copias dan't berigt van Gecommitteerdens nopens het

bedragen van den 20„ste Penning ze„

n

dat 1„o 7ber: 1787: tot ult„o aug=s 1788:

twee copias der Cassa reekening vande Negorij vlaar„

dingen, onder ult„o aug„s l: l:

twee Copias van t Request vanden meester knegt der

scheepstimmerlieden voerman, ver„

soekende om zijne rustgagie

twee Copias vande staatreekening der weeskamer on„

der evengenoemden datum

twee Copias van

’t berigt van den Commandant Ba„

m

en gedaan

Terman omtrent der arthellerij ine

wappen goederen inze:

twee Coppias van ’t berigt van Gecommitteerdens

weegens hunne volbragte commis

sie bij den Curator adlites

twee