closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Rac

¶nn datis

Gaterisser

N:o 14.

Javas Noord Oostcust

twee Coppias verklaring van gem: overheeden nopens de volle„

ding van gem: bodem.

twee Copias van 'tExtract uit het Iournaal van meerm:

bodem behouden zedert 25: xber: 1787: tot

18: Iann: 1788.

twee Copias van 't berigt. van Gecommitteerdens wegens hun ge„

daan onderzoek nade behandeling der

op ’t schip Holland Geplaats Geweest zijn„

de Chinuse en Jnlandsche zeevaerenden

twee Copias van’t berigt nopens het diep gaan van deesen bodem

bij aankomst en vertrekt

twee Copias van ’t rapport der verrigtingen aanboord van die

kiel zedert den 5: Ianuari tot den 18. d„o

twee Copias der verklaring van de scheeps overheeden van

Holland wegens de vollading vandien kiel

twee Coppias der Extract missives van de Sourabaijasche

bediendens aande Heer Greive en raad

ged: 12: Ianuari 1788: omtrent de uit de

Nepthunus ontscheep te tarwe

twee Copias van n

Extract missive aanden boekh: Pischer gesz:

omtrent gem: tarwe

twee

ƒ 20

Dupplicaat

7. 11: ½: