closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1

-„

25

vervolg van

Correspondentien.

Communicatie van de ontfangene Elff Pakken Lijwaten van sourabaija met de Triton Parg:

415:

de aankomst van den secretaris van Clootwijk en 40: man van de in A:o p:o gezon„

„dene hulptroupen na Banda

416:

zijnde 29: koppen aldaar aangehouden om ’t gebrek aan Militairen

417:

de volle wapenen dier manschappen Banda aangereekend

418:

en gecrediteert voor ’t ontfangene 670: lb: wax

419:

twee van de 29: koppen op Banda verbleeven dog vermits opgegeven soldaaten

alhier aangekomen weder in dienst aangenomen

420

van den bandas Luijtenant Borninkhof Jansz: twee maanden

aan het volk

randzoenen verstrekt

421.

om dies bedragen Banda aantereekenen

Brusz: zal bij bequame geleegendheid transport na Banda wak„

den secret:s

„den verleent

422:

zijnde de ministers daar van verwittigt

Collegien:

den Secretaris van Clootwijk als Lid van Rade van Politie Sessie gegeven

395:

Brusz: als zodanig tot zijn vertrek doen sessie houden dog het secreta„

den secret:

„riaat overgeven

396

van Quericke insteede van den overleeden magoor schneider sessie gegeven

397:

bij de regt banken is geen verandering g’Egteerd

398

den inlander Leorie over suspecte moord g’apprehendeert dog onder handtasting

weder ontslagen

mits aan ’t Hoofd Casteel te verblijven

de origineele proces stucken gaan onder de Bijlagen

Conferentien.

refert aan de Notulen der in twee rhijse gehoudene conferentien

431:

de geschenk Lijwaten aan de Regenten zijn behoorlijk uijtgedeelt

432:

wat dat tot extructie der in teyt gemelde woningen door den Heer Gouverneur aan

de Regenten is voorgehouden

433:

aanneeming van de Regenten ter Leverantie der benodigde kalk en Houtwer„

„ken zonder betaling

434:

vervolg.