closeTerug naar inventaris

Transcriptie

maand Iunij aangekomen zijnde, ingevolge uw Hoog Edelheedens

gevenereerde beveelen voldaan is met een quantiteid van seven=

=maal Hondert vijf en Tagtig duisent vier Hondert Ponden ofte

veertien Hondert agt en twintig, Bhaaren Nagulen volgens de

daar van verleende quitantie door den Capitain Johannes Bakker

en het desen versellende Factuur van aanreekening tot ƒ159116:-

18: 12: bij welk eerste papier uw Hoog Edelheedens des

gelievende zullen kunnen beoogen dat de ingescheepte

specerijen droog en wel geconditioneert zyn toegewogen

en ontfangen, terwyl wij hier nog bijvoegen het Rapport der

gecommitteerdens die de lucken ten overstaan van ’t

Saparouas Hoofd m=r Daniel Jacob Blondeel hebben

verzeguld; met de Rapporten der gecommitteerdens ver„

„slag doende van t diepgaan van ged=e kiel en de gedaane

afwatering gelijk ook in een apart Couvert de quitanti

rol der verstrekte soldijen voor een maand aan de

op dien bodem bescheidene Europeese dienaren en Iavanen

waar toe wij ’t hoofd van Saparoua qualificatie hebben

moeten verleenen op de bij herhaling gedane instantie, en

betoogde noodzakelijkheid van den Capitain Bakker,

door wien ook te grissee voor dit Gouvernement inge„

„nomene elf pakken met diverse Lijwaten, vermeld bij §: 20:

onser eerbiedige de dato 26: Maij, behoorlijk uitgeleverd

en vervolgens alhier ontvangen zijn.

De twee van ’t schip T Loo alhier verbleevene soldaaten mo

naame Cornelis Paijs van Hoetomoorij en Pieter Jan van Poort

laaten